fotografiaProf. dr hab. Krystyna Slany

 

 

 

Studia wyższe w zakresie socjologii - Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doktorat (1986) na podstawie rozprawy pt. "Demograficzne i psychologiczno-społeczne uwarunkowania dzietności rodzin w środowisku miejskim", przygotowanej pod opieką naukową doc. dr hab. Wandy Czarkowskiej.

Habilitacja (1995) na podstawie pracy "Między przymusem a wyborem. Kontynentalne i zamorskie emigracje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (1939-1989)".

Pobyty w zagranicznych ośrodkach naukowych (m.in.) Erlangen Uniwersitat, wiedeńskim American Institute for European Studies, Uniwersytecie Karola w Pradze, Universite des Science Humaines de Strasbourg, School of Slavonic and East European Studies University of London, Center for Refugee Studies, York University, Kanada).

Prowadzone wykłady: z demografii społecznej, mikrosocjologii, socjologii małżeństwa i rodziny,socjologii płci, polityki społecznej, socjologii migracji, seminaria magisterskie i doktoranckie.

Realizowane projekty badawcze w ostatnich latach:

 1. "Trendy emigracyjne we współczesnej Polsce. Charakterystyka socjologiczno-demograficzna" - finansowany przez KBN w latach 1994-1996,
 2. "Orientacje emigracyjne Polaków" - finansowany przez Research Support Scheme w Pradze (Fundacja Sorosa 1994-1996),
 3. "Kohabitacja jako alternatywna forma życia małżeńsko-rodzinnego w Polsce" -finansowny przez KBN (1999-2002).
 4. Contemporary Condition Family (grant rządu kanadyjskiego), 2001.

Uczestnictwo w konferencjach naukowych w ostatnich latach:

 1. Praga 1997 rok, People on the Move, referat: Emigration Readiness of Polish Society,
 2. Bari 1998 rok, International Migration Challenges for European Population, referaty: Permanent Emigration from Poland i International Migration of Polish Women,
 3. Brno 1998, International Conference of Central European Canadianists, referat Recent Emigration from Poland to Canada,
 4. Haga 1999 rok, European Population Conference, referaty: Contempory Poland as a Country of Immigration and Emigration i The Demography of Ageing in Poland since 1989,
 5. Rzeszów 2000 rok, Polski Kongres Socjologiczny, referat :Małżeństwo i rodzina w zglobalizowanym świecie,
 6. Helsinki 2001, European Population Conference, referat: Marriage and Family Orientations of Young People in Poland.

Opublikowany dorobek naukowy tworzą :

 1. Dwie monografie Między przymusem a wyborem. Kontynentalne i zamorskie emigracje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (1939-1989). Kraków: Wyd. UJ 1995
 2. Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w nowoczesnym świecie. Kraków, Zakład Wydawniczy KOMOS 2002
 3. Dwie książki zbiorowe: a) Małżeństwa powtórne w Polsce - typy, przyczyny powstania, funkcjonowanie. Kraków:Wyd. UJ 1991 (napisana wspólnie z K. Kluzową i F. Kuszem), b) Orientacje emigracyjne Polaków (pod jej redakcją), Kraków:Wyd. Kwadrat 1996
 4. Jeden skrypt (napisany wspólnie z W. Czarkowską i K. Kluzową) Elementy demografii. Kraków: Wyd. UJ 1989
 5. 54 artykuły naukowe, opublikowane w książkach zbiorowych (m.in. pod red. W. Misiaka, J. Jerschiny, K. Frysztackiego, K. Gorlacha, K. Sworda i K. Okólskiej), czasopismach naukowych i periodykach specjalistycznych ( m.in. Studiach Socjologicznych, Przeglądzie Polonijnym, Studiach Demograficznych, Problemach Rodziny, Polish Sociological Review, zagrzebskim Migracijskie Teme)
 6. Aktualnie przygotowywana do druku praca poświęcona przemianiom małżeństwa i rodziny we współczesnym świecie, oparta m.in. na realizacji ostatniego gruntu badawczego.

W pracach, które generalnie łączą problematykę demograficzną i socjologiczną wyróżnić można następujące wątki badawcze:

 1. Studia nad uwarunkowaniami zachowań prokreacyjnych, w tym demograficznymi teoriami płodności oraz postawami wobec regulacji urodzeń,
 2. Studia nad pozycją dziecka we współczesnej polskiej rodzinie oraz uwarunkowaniami samobójstw dzieci i młodzieży,
 3. Studia nad zmianami instytucji rodziny w warunkach polskich i światowych, w tym instytucji małżeństwa kohabitacyjnego oraz małżeństwa powtórnego,
 4. Studia nad orientacjami rodzinnymi ludzi młodych w Polsce,
 5. Studia nad procesami resocjalizacyjnymi, zwłaszcza młodocianych przestępców,
 6. Studia nad perspektywami demograficznymi Polski,
 7. Studia nad sytuacją ludzi starych w Polsce,
 8. Studia nad budżetami gospodarstw domowych w województwie miejskim krakowskim oraz sytuacją psycho-społeczną bezrobotnych kobiet w Polsce,
 9. Badania - teoretyczne i empiryczne - nad migracjami międzynarodowymi, a zwłaszcza emigracjami z krajów Europy Środkowej i Wschodniej,
 10. Badania reemigracji do Polski w aspekcie socjologicznym i demograficznym.

Członkostwo w organizacjach:

 1. Członek Komitetu Nauk Demograficznych
 2. European Association for Population Studies
 3. Polish Association of Canadian Studies
 4. Polskie Towarzystwo Socjologiczne